Till Europeiska Unionens stats- och regeringschefer,

Till Ursula von der Leyen, ordförande för Europeiska kommissionen,

 

Vårt samhälle  har drabbats av en brutal chock utan motstycke. I nuläget krävs givetvis först och främst akuta insatser för att rädda människoliv och jobb, men coronakrisen får inte leda till att vi förlorar klimatkrisen ur sikte. Nu om någonsin är det dags att utarbeta en ny europeisk klimat- och sysselsättningspakt.

Vi vill därför föreslå tre möjliga lösningar som vi tror har potential att vinna brett samförstånd.

De föreslagna 3 lösningarna skulle generera tillräckliga intäkter för att kunna finansiera en rättvis omställning för våra arbetstagare och våra medborgare. EU:s gröna giv skulle på så sätt kunna skapa över 5 miljoner arbetstillfällen i unionen, förbättra ekonomin för miljoner familjer, samt stimulera investeringar i den fossilfria ekonomin. Hotet från klimatkrisen ger oss inget val. Vi måste alla, oberoende av politisk hemvist eller övertygelse, arbeta för att EU:s gröna giv, Green Deal, skall bli framgångsrik.

form

Namnunderskrifter3 förslag till lösningar för klimatet och sysselsättningen

Till Ursula von der Leyen, ordförande för Europeiska kommissionen,

Till Europeiska Unionens stats- och regeringschefer,

Vårt samhälle  har drabbats av en brutal chock utan motstycke. I nuläget krävs givetvis först och främst akuta insatser för att rädda människoliv och jobb, men coronakrisen får inte leda till att vi förlorar klimatkrisen ur sikte. Nu om någonsin är det dags att utarbeta en ny europeisk klimat- och sysselsättningspakt.

De senaste veckorna har varit skrämmande. Ändå har vi haft tillgång till dricksvatten i våra hem, på sjukhus och arbetsplatser. Vad gör vi om de accelererande klimatförändringarna om 15-20 år försätter oss i ett läge där vissa storstäder står utan grundvatten i månader i sträck?

Kommissionens förslag till Green Deal, är det bästa sättet att åstadkomma de djupgående förändringar EU behöver för att kunna återhämta sig efter coronakrisen, skapa miljoner arbetstillfällen och bygga upp en maximalt motståndskraftig ekonomi. Men då måste den gröna given åtföljas av adekvat finansiering.

This image has an empty alt attribute; its file name is 5.jpg

Vi, studenter, klimatexperter, ekonomer, fackföreningsledare, företagare, folkvalda på lokal, nationell och EU-nivå, riksdagsmän, (f.d.) deputerade och (premiär-)ministrar, samt medborgare från en mängd olika sektorer och områden, är övertygade om att den ekologiska omställningen är mer än en fråga om ren överlevnad. Den är en chans till nystart för EU, en möjlighet att komma tillbaka efter COVID-19-krisen.

Klimatnödläget kräver att vi isolerar samtliga fastigheter, satsar på förnybar energi och kollektivtrafik, förändrar jordbruket i grunden, främjar biologisk mångfald, värnar och restaurerar skogar och hav samt utvecklar politik för klimatanpassning och krishantering. Alla dessa projekt stöter dock på samma hinder: vem betalar notan?

EU-kommissionen arbetade tidigare efter ett scenario med utsläppsminskningar om 40% till 2030, och beräknade då att ”det kommer att krävas 260 miljarder euro i ytterligare investeringar per år, om man ska nå de aktuella klimat- och energimålen för 2030” (kommissionens meddelande om den europeiska gröna given av den 11 december 2019). Redan 2016 uppskattades att investeringsunderskottet skulle komma att uppgå till 529 miljarder euro per år från och med 2021 (offentlig och privat sektor), baserat på ett scenario där utsläppen minskas med 47% till 2030. En skärpning av utsläppsmålen innebär en parallell ökning av finansieringsbehovet.

Hittills ligger EU-kommissionens finansieringsåtaganden för den gröna given mycket långt från behoven. Dess ”investeringsplan för ett hållbart Europa” skall bidra med cirka 100 miljarder euro per år, men det ges inga garantier för att ens detta belopp verkligen kommer att kunna mobiliseras i sin helhet. De åtaganden som hittills gjorts för finansiering av den gröna given är alldeles för låga (mellan 2 och 10 gånger för låga) för att den skall kunna gå att genomföra. Vår nya klimatpolitik måste ges möjlighet att hålla det den lovar.

För att vi skall kunna vinna kampen mot klimatförändringarna vädjar vi till er, i starkast möjliga ordalag, att ni som en central del i den återuppbyggnadsfond som nu utarbetas inlemmar realistiska lösningar för finansiering av en verklig grön giv, samt ett erkännande av klimatnödläget.

Om vi skall kunna skapa en positiv dynamik på internationell nivå är det av yttersta vikt att EU enas om ett skarpare utsläppsmål för 2030 i god tid före COP 26. Detta mål måste grunda sig på vetenskapen, rättviseprincipen, och Parisavtalets mål på 1,5˚C. Om medlemsstaterna skall kunna uppnå enighet på den punkten krävs att man talar klarspråk om hur klimatomställningen skall finansieras.

Vi vill därför föreslå tre möjliga lösningar som vi tror har potential att vinna brett samförstånd.

  1. För att åstadkomma en dramatisk minskning av vår konsumtion av fossila bränslen bör vi stoppa alla fossila subventioner och investeringar. Den europeiska klimatlagen måste inbegripa ett totalförbud mot fortsatta subventioner till fossila bränslen för samtliga medlemsstater. Den måste också garantera full insyn i samtlig verksamhet hos alla banker (privata och statsägda) och försäkringsföretag verksamma på europeiskt territorium, samt en progressiv utfasning av fossila investeringar. Barack Obama drev år 2010 igenom det s.k. FATCA-avtalet (Foreign Account Tax Compliance Act) för att bekämpa skatteflykt, vilket i praktiken innebar att den amerikanska marknaden stängdes för finansiella institut som inte gav den amerikanska federala skattemyndigheten full insyn. EU behöver samma sorts avtal för klimatet, ett slags FATCA-klimatavtal, som säkerställer att endast banker och försäkringsföretag som ställt om sina investeringar i enlighet med klimatnödläget får tillträde till den europeiska marknaden.

This image has an empty alt attribute; its file name is 3-3.jpg

  1. Sedan 2015 har Europeiska Centralbanken skapat 2 600 miljarder euro. Av dessa enorma belopp har bara 11% kommit den reala ekonomin tillgodo. Återstoden har i princip helt och hållet gått till spekulation. Förutom de hundratals miljarder som tillkommer för att svara på Covid-19-krisen, kommer ECB under 2020 också att skapa ytterligare 240 miljarder. Dessa miljarder bör i sin helhet investeras till förmån för klimatet och sysselsättningen, och satsas på en verklig europeisk bank för klimatet och biologisk mångfald som ger räntefria lån till var och en av medlemsstaterna (upp till 2% av landets BNP varje år i 30 år, som Sir Nicholas Stern föreslår i sin rapport från 2008, dvs. 300 miljarder euro per år för hela EU).

This image has an empty alt attribute; its file name is bank_pogonic_sstock.jpg

  1. Om varje familj, småföretag och distrikt skall investera i en fullständig omställning till ett koldioxidfritt samhälle, kommer räntefria lån inte att räcka, eftersom den eventuella avkastning investeringarna genererar blir begränsad och osäker. För att få en katalysatoreffekt måste räntefria lån kompletteras med offentligfinansierade bidrag. Den genomsnittliga skattesatsen för bolagsskatt har halverats under de senaste 40 åren (från 45% till 19%). En EU-skatt på 5% av vinsten för stora företag (justerad efter deras koldioxid-avtryck) skulle tillsammans med andra egna medel kunna generera 100 miljarder euro per år till en verklig budget för klimatet och för biologisk mångfald. Med dessa extra 100 miljarder går det att nå tröskeln på 50% av EU-budgeten till klimatåtgärder, och stödja klimatomställningen i den offentliga sektorn såväl som i det privata näringslivet.

This image has an empty alt attribute; its file name is 1.jpg

De föreslagna 3 lösningarna skulle generera tillräckliga intäkter för att kunna finansiera en rättvis omställning för våra arbetstagare och våra medborgare. EU:s gröna giv skulle på så sätt kunna skapa över 5 miljoner arbetstillfällen i unionen, förbättra ekonomin för miljoner familjer, samt stimulera investeringar i den fossilfria ekonomin. Hotet från klimatkrisen ger oss inget val. Vi måste alla, oberoende av politisk hemvist eller övertygelse, arbeta för att EU:s, Green Deal, skall bli framgångsrik.

I juli i fjol sade EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen: ”Jag har inspirerats av passionen, övertygelsen och energin hos de miljontals unga människor som gör sin röst hörd på våra gator och i våra hjärtan.” Hon sade också: ”Det är vår generations skyldighet att inte svika dem.”

Europeiska Unionen grundades på kol och stål.

Europaprojektet kan ges nytt liv genom en europeisk klimat- och sysselsättningspakt!

List to the first signatories